Theme 03

Tradice a zkušenosti

184 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 přijmeme 168 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Kroužek mladého betonáře

Laboratoře betonu

Žákovské práce jsou zaměřeny na velmi zajímavá témata ze stavebního oboru a umožňují žákům, kteří navštěvují tento kroužek, získat nové znalosti a ověřit si v praxi chování stavebních materiálů za specielně simulovaných podmínek. Jednotlivé práce jsou ukázkově předvedeny širšímu publiku při předvádění v rámci školní prezentace soutěžního příspěvku v Středoškolské odborné činnosti.
Žáci, kteří tyto práce provádějí a zúčastňují se těchto nadstandardních aktivit, budou do svého života obohaceni především o důležité stavařské dovednosti a schopnost, již uplatní zejména při dalším studiu na vysoké škole i ve stavební praxi.

Příprava geopolymerů

autor: Michal Řepík 2.E, konzultant: Ing. Jindřich Vorel

Cíl výzkumu
Laboratoře betonu Definovat prioritní cíle při výzkumu geopolymerů bylo poměrně složité. V prvé řadě proto, že se jedná o zcela nové směsi, jež jsou známi jen ve světě, nebo v odvětvích vyšší chemie a hlavně proto, že tyto hmoty nikdy mezi zdmi školní laboratoře nebyly připraveny. Ale i tak vůbec prvním cílem bylo onu geopolymerní hmotu vytvořit. S každým novým vzorkem jsem podstupoval veliký krok do neznáma a během výzkumu se dostavovalo mnohem více otázek než odpovědí. Nakonec po vytvoření několika různorodých geopolymerních směsí jsem dospěl k jednoznačnému cíli. Omezit množství surovin natolik, aby směs vykazovala nejlepších pevnostních charakteristik. Neboli vytvořit ekonomicky i ekologicky optimální geopolymerní směs s vlastnostmi srovnatelnými s vlastnostmi betonu. Co se týče oněch surovin, zaměřil jsem se pouze na omezení vodního skla, které na pevnost geopolymeru mělo, jak se při dalším čtení dozvíme, největší vliv.

Problematika geopolymerů
Na otázku co je to vlastně geopolymer není ve skutečnosti lehké odpovědět. Pokud bychom měli být co možná nejstručnější, doslovně by pak slovo „Geopolymer“ znamenalo umělý kámen, resp. uměle vytvořený kámen. Přesněji by pak geopolymery byly amorfní až semikrystalické nanokompozitní látky vznikající tzv. geosyntézou. V posledních letech byly zaznamenány význačné pokroky ve vývoji těchto nových materiálů. Na základě geoopolymerační reakce je možno získat materiály (hydrokeramika), které konkurují tradiční keramice, a to bez nároků na vysokoteplotní procesy. Abychom se geopolymery mohli zabývat podrobněji, musíme se vrátit trochu zpět do klasické anorganické chemie. Základními stavebními kameny geopolymerní hmoty jsou totiž dva prvky, křemík (Si) a hliník (Al). Ve skutečnosti se ve směsi vyskytují i alkalické prvky jako jsou sodík (Na) nebo draslík (K), které mají vliv na celkovou stabilitu hmoty. K pochopení celé problematiky geopolymerů nám pomůže periodická soustava prvků:

Michal Řepík 2.E - Příprava geopolymerů

Při pohledu do tabulky vidíme jasné uspořádání prvků do sloupců, neboli skupin a do řádků, kterým říkáme periody. Důležitým poznatkem, který nás v současnosti bude nejvíce zajímat je vlastní povaha prvků, tvořících geopolymer. Jednoduše řečeno, prvky, které jeví podobné chemické vlastnosti, jsou v tabulce řazeny právě do oněch skupin. Tedy do sloupců pod sebou. Jen pro příklad, v VII. A (17) skupině nalezneme tzv. halové prvky, které tvoří podobné sloučeniny (halogenidy), nebo bezkyslíkaté i kyslíkaté kyseliny. Vzájemně se však od sebe liší elektronovou konfigurací a obecně celkovou velikostí jádra a obalu atomu. Nicméně i tak mají velice podobné vlastnosti. O pár sloupců vlevo se nachází skupina IV. A (14), kde nalezneme nejdůležitější prvek v geopolymeru, křemík (Silicium). V celém sloupci se mimo jiné vyskytuje i uhlík a právě s ním má náš křemík nejvíce společného. Oba prvky totiž mají vlastnost vytvářet chemické řetězce. Uhlík se však používá, resp. vyskytuje v organické chemii, kde tvoří ve spolupráci s vodíkem organické sloučeniny. Michal Řepík 2.E - Příprava geopolymerů Křemík pak zase v přítomnosti aluminia (hliníku) vytváří jakési anorganické aluminosilikátové řetězce, ze kterých je geopolymer vytvořen. Nutno podotknout, že se jedná o prostorové (trojrozměrné) sítě tvořené pravidelnými čtyřstěny (tetraedry). Dostaneme se k nim při studiu surovin použitých pro výrobu. Dalším důležitým prvkem pro tvorbu aluminosilikátů je kyslík. Jelikož je známo, že obraz mluví za tisíce slov, podívejme se tedy na strukturu geopolymeru. Takže podobně jako uhlík tak i křemík dokáže vytvářet řetězce, aluminosilikátové řetězce se často nazývají jako řetězce sialátové a podle složitosti a periodičnosti jednotlivých atomů prvků v sialátové síti rozeznáváme řady: poly(sialate), poly(sialate-siloxo) a poly(sialate disiloxo). Tyto podrobnosti, ač nám jsou velmi dobře známé, nejsou předmětem této práce a proto se o nich zmiňujeme pouze letmo. Při výrobě našeho geopolymeru pak máme na mysli aluminosilikátovou poly(sialatovou) síť. Sialátová síť obsahuje SiO44- a tetraedry AlO45- střídavě propojované kyslíkovými anionty. Pro vyrovnání náboje tetraedicky koordinovaného Al3+ jsou ve struktuře geopolymeru obsaženy kationy Na+, resp. K+, které jsou do směsi přidávány v podobě alkalického média (NaOH a KOH). Existuje teorie, že geopolymery byly používané již ve starověkém Egyptě jako materiál při budování pyramid. Touto hypotézou by pak následně odpadla problematika mechanického transportu kamenných dílců na stanoviště výstavby a jejich až neuvěřitelně přesné osazení do stavby. Realizace stavby by následně byla uskutečněna pomocí bednění, do kterého by se čerstvá geopolymerní směs lila a následně tuhla. Pevnost egyptských geopolymerů se po dvou měsících tuhnutí a tvrdnutí odhaduje na 15 MPa.

Kotvení pozinkované výztuže

autor: Lukáš Ryant 1.B, konzultant: Ing. Jindřich Vorel, Michal Řepík

Úvod

Laboratoře betonu V železobetonech se jako výztužný prvek pro tahová napětí používají různé druhy stavebních ocelí. Předpokládá se, že v betonech je alkalické prostředí, způsobeno přítomností Ca(OH)2 který vzniká při hydrataci cementu. Jelikož pro zvýšení ochrany oceli proti korozi některé firmy používají pozinkování, rozhodl jsem se vzhledem k tomu, že danou problematiku (chování zinku v alkalickém prostředí) dobře znám vyzkoušet daný jev na kotvení výztuže v betonu. Z literatury je známé, že při reakci kovového zinku v alkalickém prostředí vzniká plynný vodík, který způsobuje porézní charakter cementového tmelu, zejména kolem pozinkované výztuže, a tím se sníží adheze mezi výztuží a cementovým tmelem a současně bude i menší koheze cementového tmelu vlivem zvýšení jeho pórovitosti. Plynný vodík se totiž v čerstvém stavu betonu implantuje i do vrstev vzdálených až několik milimetrů od výztuže. Při reakci zinku s hydroxidem vápenatým vznikají různé druhy komplexních sloučenin typu hlinitanů např. [Zn(OH)3]-

Problematika pozinkovaných výztuží
Při trhání zabetonovaných výztuží jsem pro lepší posouzení prováděl vyhodnocení i graficky, díky kterému jsem mohl podrobněji zkoumat mechanismus posunu jednotlivých výztuží při jejich vytahování. Zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v následujících grafech. Je zde patrno, že klasická ocel EZ 11373 bez povrchové úpravy se vytahuje v určitých intervalech, tak jak dochází k jejímu plastizování na mezi kluzu spojené se zmenšením profilu průřezu. Tento jev vychází z toho, že je ocel velmi dobře fixována na cementový tmel a tudíž adheze ji neuvolní až po odloupnutí zapříčiněné zmenšením jejího průřezu. Zatím co ocel pozinkovaná se vytahuje najednou vzhledem k tomu, že soudržnost mezi ocelí resp. povrchovou úpravou (zinkováním) je narušena tvořícím se vodíkem v nezatvrdlém cementovém tmelu. Grafický záznam je tak hladký a vytahování oceli je oproti nepozinkované plynulé s podstatně nižší (sníženou) přilnavostí výztuží a betonu.

Závěr
Zjistil jsem sníženou adhezi mezi pozinkovanou výztuží a cementovým tmelem. Z toho vyplývá, že povrchová ochrana výztuží zejména pozinkováním je absolutně nevhodná pro betonářské práce. Stejně tak se chovají pozinkované formy, které zapříčiňují zhoršení vzhledu povrchu betonových výrobků. Pozink nemůžeme použít jako výztuž, ale mohli bychom z něho vyrobit formu pro beton, který by byl použit jako obklad nebo dlažba.

Novinky - co je nového?

Přípravné kurzy

Pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, kteří chtějí přijít k centrálně zadávané přijímací zkoušce dobře připraveni, pořádáme přípravné kurzy matematiky a českého jazyka a literatury.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Uzavření školního roku 2020/2021
7:30 Zahájení školního roku 2021/2022
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Praktická maturitní zkouška - podzimní termín
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2020/2021
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2021 - AKCE ZRUŠENA, probíhá výuka dle rozvrhu hodin
Ředitelské volno
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
13:00 Běh Reitknechtkou 28. ročník
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II.
Státní svátek
Schola Pragensis 2021
Schola Pragensis 2021
Schola Pragensis 2021
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
19:00 Maturitní ples školy (č. 85) v Lucerně
Změna začátku vyučování
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
38. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 29. dubna 2022
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
12:30 Studentský Majáles
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Uzavření školního roku 2021/2022
Zahájení školního roku 2022/2023