Theme 03

Tradice a zkušenosti

183 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Kroužek mladého betonáře

Laboratoře betonu

Žákovské práce jsou zaměřeny na velmi zajímavá témata ze stavebního oboru a umožňují žákům, kteří navštěvují tento kroužek, získat nové znalosti a ověřit si v praxi chování stavebních materiálů za specielně simulovaných podmínek. Jednotlivé práce jsou ukázkově předvedeny širšímu publiku při předvádění v rámci školní prezentace soutěžního příspěvku v Středoškolské odborné činnosti.
Žáci, kteří tyto práce provádějí a zúčastňují se těchto nadstandardních aktivit, budou do svého života obohaceni především o důležité stavařské dovednosti a schopnost, již uplatní zejména při dalším studiu na vysoké škole i ve stavební praxi.

Příprava geopolymerů

autor: Michal Řepík 2.E, konzultant: Ing. Jindřich Vorel

Cíl výzkumu
Laboratoře betonu Definovat prioritní cíle při výzkumu geopolymerů bylo poměrně složité. V prvé řadě proto, že se jedná o zcela nové směsi, jež jsou známi jen ve světě, nebo v odvětvích vyšší chemie a hlavně proto, že tyto hmoty nikdy mezi zdmi školní laboratoře nebyly připraveny. Ale i tak vůbec prvním cílem bylo onu geopolymerní hmotu vytvořit. S každým novým vzorkem jsem podstupoval veliký krok do neznáma a během výzkumu se dostavovalo mnohem více otázek než odpovědí. Nakonec po vytvoření několika různorodých geopolymerních směsí jsem dospěl k jednoznačnému cíli. Omezit množství surovin natolik, aby směs vykazovala nejlepších pevnostních charakteristik. Neboli vytvořit ekonomicky i ekologicky optimální geopolymerní směs s vlastnostmi srovnatelnými s vlastnostmi betonu. Co se týče oněch surovin, zaměřil jsem se pouze na omezení vodního skla, které na pevnost geopolymeru mělo, jak se při dalším čtení dozvíme, největší vliv.

Problematika geopolymerů
Na otázku co je to vlastně geopolymer není ve skutečnosti lehké odpovědět. Pokud bychom měli být co možná nejstručnější, doslovně by pak slovo „Geopolymer“ znamenalo umělý kámen, resp. uměle vytvořený kámen. Přesněji by pak geopolymery byly amorfní až semikrystalické nanokompozitní látky vznikající tzv. geosyntézou. V posledních letech byly zaznamenány význačné pokroky ve vývoji těchto nových materiálů. Na základě geoopolymerační reakce je možno získat materiály (hydrokeramika), které konkurují tradiční keramice, a to bez nároků na vysokoteplotní procesy. Abychom se geopolymery mohli zabývat podrobněji, musíme se vrátit trochu zpět do klasické anorganické chemie. Základními stavebními kameny geopolymerní hmoty jsou totiž dva prvky, křemík (Si) a hliník (Al). Ve skutečnosti se ve směsi vyskytují i alkalické prvky jako jsou sodík (Na) nebo draslík (K), které mají vliv na celkovou stabilitu hmoty. K pochopení celé problematiky geopolymerů nám pomůže periodická soustava prvků:

Michal Řepík 2.E - Příprava geopolymerů

Při pohledu do tabulky vidíme jasné uspořádání prvků do sloupců, neboli skupin a do řádků, kterým říkáme periody. Důležitým poznatkem, který nás v současnosti bude nejvíce zajímat je vlastní povaha prvků, tvořících geopolymer. Jednoduše řečeno, prvky, které jeví podobné chemické vlastnosti, jsou v tabulce řazeny právě do oněch skupin. Tedy do sloupců pod sebou. Jen pro příklad, v VII. A (17) skupině nalezneme tzv. halové prvky, které tvoří podobné sloučeniny (halogenidy), nebo bezkyslíkaté i kyslíkaté kyseliny. Vzájemně se však od sebe liší elektronovou konfigurací a obecně celkovou velikostí jádra a obalu atomu. Nicméně i tak mají velice podobné vlastnosti. O pár sloupců vlevo se nachází skupina IV. A (14), kde nalezneme nejdůležitější prvek v geopolymeru, křemík (Silicium). V celém sloupci se mimo jiné vyskytuje i uhlík a právě s ním má náš křemík nejvíce společného. Oba prvky totiž mají vlastnost vytvářet chemické řetězce. Uhlík se však používá, resp. vyskytuje v organické chemii, kde tvoří ve spolupráci s vodíkem organické sloučeniny. Michal Řepík 2.E - Příprava geopolymerů Křemík pak zase v přítomnosti aluminia (hliníku) vytváří jakési anorganické aluminosilikátové řetězce, ze kterých je geopolymer vytvořen. Nutno podotknout, že se jedná o prostorové (trojrozměrné) sítě tvořené pravidelnými čtyřstěny (tetraedry). Dostaneme se k nim při studiu surovin použitých pro výrobu. Dalším důležitým prvkem pro tvorbu aluminosilikátů je kyslík. Jelikož je známo, že obraz mluví za tisíce slov, podívejme se tedy na strukturu geopolymeru. Takže podobně jako uhlík tak i křemík dokáže vytvářet řetězce, aluminosilikátové řetězce se často nazývají jako řetězce sialátové a podle složitosti a periodičnosti jednotlivých atomů prvků v sialátové síti rozeznáváme řady: poly(sialate), poly(sialate-siloxo) a poly(sialate disiloxo). Tyto podrobnosti, ač nám jsou velmi dobře známé, nejsou předmětem této práce a proto se o nich zmiňujeme pouze letmo. Při výrobě našeho geopolymeru pak máme na mysli aluminosilikátovou poly(sialatovou) síť. Sialátová síť obsahuje SiO44- a tetraedry AlO45- střídavě propojované kyslíkovými anionty. Pro vyrovnání náboje tetraedicky koordinovaného Al3+ jsou ve struktuře geopolymeru obsaženy kationy Na+, resp. K+, které jsou do směsi přidávány v podobě alkalického média (NaOH a KOH). Existuje teorie, že geopolymery byly používané již ve starověkém Egyptě jako materiál při budování pyramid. Touto hypotézou by pak následně odpadla problematika mechanického transportu kamenných dílců na stanoviště výstavby a jejich až neuvěřitelně přesné osazení do stavby. Realizace stavby by následně byla uskutečněna pomocí bednění, do kterého by se čerstvá geopolymerní směs lila a následně tuhla. Pevnost egyptských geopolymerů se po dvou měsících tuhnutí a tvrdnutí odhaduje na 15 MPa.

Kotvení pozinkované výztuže

autor: Lukáš Ryant 1.B, konzultant: Ing. Jindřich Vorel, Michal Řepík

Úvod

Laboratoře betonu V železobetonech se jako výztužný prvek pro tahová napětí používají různé druhy stavebních ocelí. Předpokládá se, že v betonech je alkalické prostředí, způsobeno přítomností Ca(OH)2 který vzniká při hydrataci cementu. Jelikož pro zvýšení ochrany oceli proti korozi některé firmy používají pozinkování, rozhodl jsem se vzhledem k tomu, že danou problematiku (chování zinku v alkalickém prostředí) dobře znám vyzkoušet daný jev na kotvení výztuže v betonu. Z literatury je známé, že při reakci kovového zinku v alkalickém prostředí vzniká plynný vodík, který způsobuje porézní charakter cementového tmelu, zejména kolem pozinkované výztuže, a tím se sníží adheze mezi výztuží a cementovým tmelem a současně bude i menší koheze cementového tmelu vlivem zvýšení jeho pórovitosti. Plynný vodík se totiž v čerstvém stavu betonu implantuje i do vrstev vzdálených až několik milimetrů od výztuže. Při reakci zinku s hydroxidem vápenatým vznikají různé druhy komplexních sloučenin typu hlinitanů např. [Zn(OH)3]-

Problematika pozinkovaných výztuží
Při trhání zabetonovaných výztuží jsem pro lepší posouzení prováděl vyhodnocení i graficky, díky kterému jsem mohl podrobněji zkoumat mechanismus posunu jednotlivých výztuží při jejich vytahování. Zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v následujících grafech. Je zde patrno, že klasická ocel EZ 11373 bez povrchové úpravy se vytahuje v určitých intervalech, tak jak dochází k jejímu plastizování na mezi kluzu spojené se zmenšením profilu průřezu. Tento jev vychází z toho, že je ocel velmi dobře fixována na cementový tmel a tudíž adheze ji neuvolní až po odloupnutí zapříčiněné zmenšením jejího průřezu. Zatím co ocel pozinkovaná se vytahuje najednou vzhledem k tomu, že soudržnost mezi ocelí resp. povrchovou úpravou (zinkováním) je narušena tvořícím se vodíkem v nezatvrdlém cementovém tmelu. Grafický záznam je tak hladký a vytahování oceli je oproti nepozinkované plynulé s podstatně nižší (sníženou) přilnavostí výztuží a betonu.

Závěr
Zjistil jsem sníženou adhezi mezi pozinkovanou výztuží a cementovým tmelem. Z toho vyplývá, že povrchová ochrana výztuží zejména pozinkováním je absolutně nevhodná pro betonářské práce. Stejně tak se chovají pozinkované formy, které zapříčiňují zhoršení vzhledu povrchu betonových výrobků. Pozink nemůžeme použít jako výztuž, ale mohli bychom z něho vyrobit formu pro beton, který by byl použit jako obklad nebo dlažba.

Novinky - co je nového?

BIM Akademie 2021

Během 10 denní soustředěné praxe si žáci vyzkouší týmovou spolupráci na projektu pasportu objektu s důrazem na jeho zpracování metodou BIM. Vlastnímu 3D/BIM modelování budou předcházet ukázky zaměření objektu pomocí různých geodetických metod. Od těch tradičních až po ty nejmodernější.

achiv novinek

Kalendář školního roku

14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
ZRUŠENO: 17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Praktická maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Praktická maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D
Praktická maturitní zkouška tříd 4.F, 4.G
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G s datem 14. května 2021
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku 2021/2022