Theme 03

Tradice a zkušenosti

184 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 přijmeme 168 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Erasmus+

Dlouhodobou strategií školy je usilovat o spolupráci se zahraničními firmami a nabízet našim žákům i učitelům zahraniční stáže (tedy pracovní pobyty). Jsme úspěšní v žádostech o grant programu Erasmus+, a tím získáváme finanční podporu z prostředků EU. Naším zájmem je také navazovat spolupráci se zahraničními školami, zejména těmi oborově podobnými - této činnosti se věnujeme v eTwinningových projektech.

Budování kvality ve vzdělávání na Maltě a v Dublinu

V roce 2019 naše škola v rámci programu Erasmus+ pro odborné vzdělávání na středních školách získala grant, který zájemcům z řad pedagogů umožnil zdokonalit své kompetence prostřednictvím dvoutýdenního kurzu na Maltě, hrazeného z prostředků Evropské unie. V rámci projektu s názvem „Budování kvality ve vzdělávání“ bylo možné poslat na kurz jak naše vyučující anglického jazyka, jejichž cílem bylo zdokonalení v metodice výuky, tak vyučující odborných předmětů, kteří využili možnost zlepšit svou komunikaci v cizím jazyce a zároveň prozkoumali přínosy a meze metody CLIL (integrace výuky učiva daného předmětu a cizího jazyka).

Prakticky ihned od schválení projektu začaly intenzivní přípravy na to, aby mohli přihlášení kolegové mobilitu uskutečnit a odnést si tak pro svou výuku nejen nové poznatky a zkušenosti, ale také inspiraci a motivaci zkoušet nové metody a postupy. Bohužel do příprav vstoupila pandemie nemoci COVID-19, která se prostřednictvím lockdownu dotkla životů lidí jak v České republice, tak v zahraničí. Projekt, který se měl uskutečnit v rámci letních prázdnin roku 2020, bylo proto nutné prodloužit a doufat, že situace v létě 2021 umožní realizaci v stabilnějších, uvolněnějších podmínkách. Tento předpoklad, jak je známo z podmínek cestování, se nenaplnil a místo realizace kurzů bylo třeba operativně řešit uzavření jazykových škol na Maltě a hledat alternativní a zároveň dostatečně kvalitní destinace.

Je s podivem, že přes veškerou nejistotu a stále se měnící mezinárodní situaci a pravidla pro cestování se nakonec mnoha přihlášeným podařilo odcestovat a kurz úspěšně dokončit. Z jejich ohlasů a komentářů jednoznačně vyplývá, že tato aktivita byla velmi přínosná a splnila svůj účel. Ke cti jazykových škol je jistě možné přičíst, že mnozí účastníci při rozhovorech a reflexi svého pobytu vyzdvihovali zejména kvalitu kurzů a profesionální přístup lektorů, ať už to byly kurzy pro vyučující odborných předmětů organizované jazykovou školou ETI na Maltě nebo metodologické kurzy pro učitele anglického jazyka, jako např. Atlas Language School v Dublinu.

Vedle vysokého standardu kurzů účastníci ocenili i možnost seznámit se s kolegy z ostatních států Evropské unie. Kontakt se zahraničními učiteli byl inspirativní nejen z pohledu sebereflexe a komparace našeho vzdělávacího systému, fungování školy či charakteru studentů, ale v některých případech sloužil i jako základ pro rozvíjení bližší spolupráce v budoucnu. V této souvislosti lze zmínit iniciativu našich učitelů anglického jazyka, kteří navázali užší kontakt s kolegy ze Slovinska, který vyústil v perspektivu možných bilaterálních aktivit mezi naší školou a tamější školou, pokud to dovolí epidemiologická situace.

V neposlední řadě je možné zdůraznit, že inovace ve vzdělávání a nové metody výuky, které účastníci projektu získali, nezůstaly jen v jejich hlavách. Nově nabité know-how před ostatními kolegy proto nebylo skryto, neboť od přípravného týdne již proběhlo mnoho oficiálních schůzek i neformálních dialogů, jejichž výsledkem byla debata o nových metodách, jejich reflexe a uvažování o jejich aplikovatelnosti na podmínky našeho ŠVP. Došlo tedy k transferu poznatků, čímž mobilita jednotlivců výrazně přispěla k osobnímu rozvoji dalších pedagogů, kteří se projektu např. ze zdravotních důvodů nemohli účastnit.

Výše nastíněné výsledky mobilit naznačují, že takovéto projekty jsou v dnešním vzdělávání vysoce důležité a velmi těžko nahraditelné. Chceme-li i nadále usilovat o zvyšování kvality výuky, pak je zcela nezbytné i nadále hledat mezinárodní inspiraci, sledovat zahraniční trendy, být v kontaktu s pedagogy z dalších zemí EU a aplikovat dobrou praxi a efektivní metody do vlastní výuky. I taková je zkušenost naší školy, která vyplývá z realizace projektu. Jsme velmi vděční nejen za to, že program Erasmus+ takovéto projekty umožňuje.

Dr. phil. Jan Tesař
zástupce ředitele školy a koordinátor mezinárodních projektů

Metodické kurzy pro učitele v Dublinu

Několik učitelů angličtiny z naší školy se v rámci programu Evropské unie Erasmus+ v srpnu 2021 zúčastnilo dvoutýdenního kurzu pro učitele v irském Dublinu. Kurzy byly zaměřené na zvyšování kvalifikace učitelů jak v jazyce samotném, tak i v metodice jeho výuky a využívání aplikací.

Dopoledne a dobu po obědě jsme spolu se svými spolužáky – učiteli z jiných evropských zemí (PL, IT,ESP, DEU, LTU, AUT, SVN, HRV, SVK, HUN)) – trávili v jazykové škole teoretickou výukou, diskusemi a jazykovými aktivitami, které budeme moci využít ve škole. Hovořili jsme o různých tématech, např. motivace studentů i učitelů, literární text, video a drama jako výchozí bod pro rozvíjení konverzace či procvičování gramatiky. Potom vždy následovala exkurze po různých zajímavých místech Dublinu, kde jsme v reálných situacích využívali znalosti, které jsme získali daný den v jazykové škole.

Někteří z nás zkoušeli tvořit videa, prezentace a pracovat s audiovizuálním materiálem. Seznámili se s aplikacemi, které lze využít v prostředí Microsoft Teams. S kolegy jsme si vyměňovali zkušenosti, nápady a tipy z online výuky.

Dublin je krásné město, s milými a přátelskými lidmi, kteří se s cizincem rádi pustí do řeči a poradí mu, dobrým jídlem a pitím a mnoha zajímavými místy. Najdete tam středověké katedrály sv. Trojice nebo sv. Patrika, interaktivní muzea – např. the Epic – Muzeum irské emigrace, Národní galerii, pěší nákupní zónu Grafton Street, stezku pro pěší osázenou vrbami a platany podél Grand Canal a také moderní stavby, např. divadlo navržené Danielem Libeskindem nebo most Samuela Becketta navržený španělským architektem Santiagem Calatravou. Za návštěvu rozhodně také stojí Trinity College s proslulou knihovnou, kde je možné spatřit vzácnou Knihu z Kellsu. Ochutnali jsme Irish stew – hustou a sytou polévku s kousky hovězího masa, Shepherd´s pie a samozřejmě také proslulé tmavé irské pivo Guinness, například v Kennedys, kam chodíval už slavný irský dramatik Oscar Wilde.

Eva Maňhalová, Iveta Skaličková, David Šlajs
vyučující anglického jazyka

Zpráva o průběhu metodického kurzu na Maltě

Účastnila jsem se kurzu s názvem CLIL (Content and Language Integrated Learning). V prvním týdnu šlo o to pochopit, co to je CLIL metoda, jak by měla správně probíhat CLIL hodina a jaké jsou její zásady.

První týden končil prezentací projektu, který jsme dělali ve dvojicích. Náplní bylo naplánovat naši vlastní CLIL hodinu na zvolené téma.

V druhém týdnu jsme se učili pracovat s jednotlivými on-line nástroji, které mohou usnadnit plánování CLIL hodiny a pomoci s vytvářením interaktivních cvičení, testů, kvízů a podobně.

Pro mě osobně byl kurz rozhodně přínosný. Pravděpodobně nebudu schopna využít všechny získané znalosti, protože některé nástroje jsou vhodné spíš pro tvorbu materiálů k předmětům základní školy a pro mladší studenty a nejsou aplikovatelné při výuce tak specifického a odborného předmětu, který učím já. Ovšem několik nástrojů, se kterými jsme se učili pracovat jistě v nejbližší době využiji a především mě kurz přiměl zamyslet se nad způsobem mé výuky, který nyní mohu ještě vylepšit.

Kompletní CLIL výuku pravděpodobně praktikovat zatím nebudu, protože pro odborné předměty na středoškolské úrovni nemám dostatečně dobrou angličtinu, přestože jsem se během pobytu docela rozmluvila.

Některé z nástrojů a aplikací, ve kterých jsem se naučila pracovat plánuji doporučit a předvést i svým kolegům.

Lektorka našeho kurzu byla velmi profesionální, ochotná a nápomocná. Obecně jsem byla s kurzem opravdu spokojená a pokud bude v budoucnu příležitost, ráda pojedu znovu.

Ubytovaní jsme byli přímo v budově školy. S vybavením pokoje, všemi službami a personálem jsem byla naprosto spokojená.

Ing. Adéla Popelková
vyučující odborných předmětů

Novinky - co je nového?

Přípravné kurzy

Pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, kteří chtějí přijít k centrálně zadávané přijímací zkoušce dobře připraveni, pořádáme přípravné kurzy matematiky a českého jazyka a literatury.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Uzavření školního roku 2020/2021
7:30 Zahájení školního roku 2021/2022
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Praktická maturitní zkouška - podzimní termín
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2020/2021
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2021 - AKCE ZRUŠENA, probíhá výuka dle rozvrhu hodin
Ředitelské volno
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
13:00 Běh Reitknechtkou 28. ročník
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
17:00 Den otevřených dveří II.
Státní svátek
Schola Pragensis 2021
Schola Pragensis 2021
Schola Pragensis 2021
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
19:00 Maturitní ples školy (č. 85) v Lucerně
Změna začátku vyučování
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
38. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín (termín bude upřesněn)
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín (termín bude upřesněn)
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy (termín bude upřesněn)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 29. dubna 2022
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
12:30 Studentský Majáles
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín (termín bude upřesněn)
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.D, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.E
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Ústní maturitní zkouška třídy 4.E
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
17:00 Třídní schůzky budoucího 1. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2021/2022
Uzavření školního roku 2021/2022
Zahájení školního roku 2022/2023