Theme 03

Tradice a zkušenosti

183 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01
Theme 02

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku.

více info Theme 02

Historie školy a pražského průmyslového školství


Nejstarší budova české průmyslové školy v Platnéřské ulici


Budova průmyslové školy v Praze v Betlémské ulici


Budova průmyslové školy stavební ve Zborovské ulici

Škola má dlouholetou tradici. Působila v několika pražských budovách jako jedno z odděleních průmyslového školství založeného v roce 1837 v areálu na Starém Městě. Od roku 1890 do roku 1945 sídlila v Betlémské ulicí spolu s oddělením chemickým a strojírenským. V roce 1945 dostala škola s názvem „Státní průmyslová škola stavební v Praze“ vlastní budovu ve Zborovské ulici v Praze 5. Když někdo řekl: „Studoval jsem stavební průmyslovku ve Zborovské“, většina stavařů věděla, o jakou školu se jedná. V září 1993 se škola přestěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci v ulici Družstevní ochoz. Od té doby nese čestný titul po slavném a významném architektovi Josefu Gočárovi, který maturoval v roce 1902 na tehdy „Vyšší státní průmyslové škole v Praze – oddělení stavařské“.

Škola vychovala řadu odborníků, kteří se úspěšně uplatnili ve stavebnictví. Má mezi stavařskou veřejností dobrý zvuk a je zárukou dobře připraveného absolventa. Za celou historii pražského průmyslového školství se vyskytovalo mnoho významných jmen jak v řadách pedagogů, tak v seznamu studentů – vyjmenujeme některé učitele a absolventy:
Mikoláš Aleš – asistent kreslení 1873 – 1874 (kreslíř a malíř v pravém slova smyslu národní – autor lunet Národního divadla)
Hugo Ullik – asistent kreslení 1870 – 1873 (romantický ilustrátor)
Otakar Kubín (Coubine Othon) – asistent kreslení 1910 – 1912. (malíř tvořící dlouhá léta ve Francii)
Antonín Engel – profesor stavitelských předmětů 1912 – 1921 (architekt – např. vodárna v Podolí)
Josef Niklas – profesor stavitelských předmětů 1863 – 1866 (architekt – Novoměstské divadlo, dřevěná stavba z let 1858 – 1985)
Oldřich Starý – profesor stavitelských předmětů 1919 asi do roku 1945 (architekt, profesor a děkan ČVUT)
Otakar Schmidt – profesor stavitelských předmětů 1927 asi do roku 1950 (profesor ČVUT)
Josef Gočár – maturoval na Státní průmyslové škole v Praze v roce 1902 (významný architekt 1. poloviny 20. století)
Bohumil Hübschmann – maturoval v roce 1896 (významný architekt 1. poloviny 20. století)
Jaromír Krejcar – maturoval v roce 1916 (významný architekt 1. poloviny 20. století)
Jindřich Krise – maturoval v roce 1927 (profesor ČVUT – architekt urbanista)
Pavel Štěpán – maturoval v roce 1974 (prezident Českého svazu stavebních inženýrů – projektant významných staveb)
Karel Ksandr – maturoval v roce 1983 (generální ředitel Národního technického muzea v Praze pod které patří Centrum stavitelského dědictví Plasy, autor výzkumných projektů, výstav a scénářů dokumentárních filmů)

Josef Gočár (1880-1945)

Josef Gočár patřil k nejnadanějším a nejproduktivnějším architektům první poloviny 20. století. Byl nejvýznamnějším žákem Jana Kotěry. V roce 1911 založil spolu s Pavlem Janákem Skupinu výtvarných umění, v roce 1912 Pražské umělecké dílny. Josef Gočár byl nejosobitějším představitelem naší architektury první poloviny 20. století. Jeho díla vynikají vysokou výtvarnou úrovní, jemným cítěním proporcí a dokonalým řešením půdorysů. Jako architekt urbanista sloučil ve svých návrzích velké celky s logickými zásadami a uvedl v soulad sídlištní systém s krajinným útvarem. Velkou část svého tvůrčího úsilí věnoval Hradci Králové. Jeho stavby daly tomuto městu moderní tvářnost. Postupně vznikly originálně projektované stavby, například v roce 1923 – 1926 gymnázium, v letech 1926 – 1928 obecné a mesiánské školy, v letech 1927 – 1932 budova ředitelství státních drah. Navrhl úpravu okolí hradeckého nádraží, řešil budování města na principu satelitních sídlišť rozmístěných kolem starého města. Ve svém projektu z roku 1927 a 1928 neopomíjel ani otázku komunikací, když navrhl okružní třídu, která měla zabránit dopravnímu přesycení starého města. Celkovým regulačním plánem Hradce Králové ukončil Josef Gočár urbanistickou práci v tomto městě. Byl to tehdy ojedinělý příklad v československé stavbě měst, kdy se z větší části podařilo prosadit původní koncepci. Gočárovou nejtypičtější stavbou v Praze je kubistický dům U černé Matky Boží v Celetné ulici a budova bývalé Banky československých legií na Poříčí. V letech 1928 – 1932 byl Josef Gočár rektorem pražské Akademie výtvarných umění. V roce 1926 obdržel řád francouzské Čestné legie a byl dopisujícím členem Královského ústavu britských architektů v Londýně.

Stavba Josefa Gočára - Legiobanka


Legiobanka - bankovní hala s trojlistou klenbou

Oko pozorného chodce kráčejícího po pražském Poříčí nemůže pominout monumentální fasádu domu šikmo proti Bílé labuti, jakoby poskládanou z válečků, kostiček a mostků dětské stavebnice. Upoutá ho také neobyčejně bohatá sochařská výzdoba průčelí, znázorňující bojové scény mužů v civilu i v rozmanitých uniformách. Je to Banka československých legií, druhá nejvýznamnější pražská stavba Josefa Gočára. Dům U Černé Matky boží v Celetné ulici byl tou první a v české architektuře znamenal vykročení klasického kubizmu. Legiobanka odstartovala jeho variantu, nesoucí název rondokubizmus neboli kubizmus obloučkový, někdy také příznačně „styl Legiobanky". Dům U Černé Matky boží stavěl Gočár ještě za Rakouska (1911-1912), Legiobanku po deseti letech (1921-1923) ve zcela nové situaci. Měli jsme Československou republiku a ta se brzy po svém vzniku politicky konsolidovala, získávala mezinárodní renomé a vstupovala do období hospodářské konjunktury. Architekti uplatnili ctižádost vtělit tyto skutečnosti do tvaru i vzhledu svých staveb. Někteří z nich (a Gočár především) opustili strohost kubizmu, a aniž opominuli jeho podněty, podřídili se monumentalitě doby. Pro Banku československých legií je příznačné, že už svým názvem reagovala na vznikající legendu vyjadřující zásadní přínos, který měly naše dobrovolnické sbory v Rusku, ve Francii a v Itálii pro prosazení myšlenky našeho samostatného státu u západních spojenců. Podobným názorovým posunem jako Gočár prošla také druhá nejvýznamnější osobnost české architektury této doby Pavel Janák, budující téměř současně s Gočárovou Legiobankou dnešní palác Adria na rohu Jungmannovy ulice a Národní třídy. Už v roce 1918 napsal: „Kdysi bylo nutno architekturu proti jhu účelu obrániti. Nyní naopak dospěli jsme, že zařazujeme účel v řadu architektury. Hmota je totožná s půdou - vlastí, nad níž vyrůstá kmen - národní život a duch, který z této řady totožnosti vychází a vrací se do ní. "Fasáda Gočárovy Legiobanky postrádá strohost a jednoduchost. Je horizontálně členěna nepřerušeným sochařským viysem, který stejně jako čtyři mohutní kamenní hrdinové pod ním pochází z dílny Jana Štursy a Gočárova „dvorního" sochaře, jedné z nejvýznamnějších osobnost! našeho výtvarného umění ve 20. století, Otty Guttfreunda. Sled obrazů na vlysu předvádí putování muže odcházejícího od rodiny do boje za vlast. Mansarda je oddělena od čtyř pater pod ní masivní hlavní římsou. Ta jsou pojednána jako sklad hnědožlutých oblouků, kroužků a válců oddělujícíchokna, připomínající kubistické cítění autorovo. (Možná vás napadne náhodná jazyková podobnost názvu Legiobanky s pojmenováním stavebnice Lego.) Fakt, že budova slouží doposud původnímu účelu, nám dovoluje opatrně vstoupit do prostoru honosné dvorany. Rostislav Švácha o něm praví, že se „v jeho zastřešení spojilo známé wagnerovské schéma s perretovskou konstrukční vynalézavostí". Do oblouků vyklenuté zastřešení, s ním kontrastující pravoúhlé členěni podlahy a výzdoba sloupů kroužky a výsečemi charakterizuje ornamentalistiku stylu po právu zvaném „národní". Nestyďte se, že nepřinášíte bohatý vklad, a vstupte.

Novinky - co je nového?

BIM Akademie 2021

Během 10 denní soustředěné praxe si žáci vyzkouší týmovou spolupráci na projektu pasportu objektu s důrazem na jeho zpracování metodou BIM. Vlastnímu 3D/BIM modelování budou předcházet ukázky zaměření objektu pomocí různých geodetických metod. Od těch tradičních až po ty nejmodernější.

achiv novinek

Kalendář školního roku

14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
ZRUŠENO: 17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 1. pololetí
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Praktická maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Praktická maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D
Praktická maturitní zkouška tříd 4.F, 4.G
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G s datem 14. května 2021
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.F a 4.G
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F, 4.G
Soustředěná praxe třídy 2.A
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku (dle epidemiologické situace)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
Výuka dle zvláštního rozvrhu
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Soustředěná praxe třídy 2.A
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku za 2. pololetí (termín bude upřesněn)
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2020/2021
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku 2021/2022