Theme 03

Tradice a zkušenosti

182 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2019/2020 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku oboru Stavebnictví.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Interview s osobností: Ing. arch. Josef Smola

Naše pozvání přijal pan Ing. arch. Josef Smola, předseda Rady Centra pasivního domu, aby žákům poskytl odbornou přednášku na téma "10" tero zásad pro návrh udržitelných, energeticky efektivních staveb. Josef Smola je jedním z nejznámějších českých architektů. Jeho jméno je spojeno především s pasivními a nízkoenergetickými domy, v Praze vlastní projektový a inženýrský ateliér. Byl dlouholetým členem a předsedou Stavovského soudu České komory architektů, je zakladatel Centra pasivního domů a členem Asociace interiérových architektů. Je autorem či spoluautorem celé řady knih, publikací a pojednání.

Po zajímavé přednášce, kterou žáci přijímali s velkým nadšením, jsme pana Ing. arch. Josefa Smolu požádali o rozhovor. Moderátorem rozhovoru byl učitel odborných předmětů Ing. arch. David Bartoš.

Mohl byste nám ve stručnosti říci jaké výhody a nevýhody sebou přináší návrh domů v pasivním nebo nulovém energetickém standardu?

Je třeba opět zdůraznit, že je to trend, který je dnes podporovaný právními předpisy, takže se mu nikdo nevyhne, zejména studenti vaší školy v tom pojedou na plno, zatímco moje generace, řekněme v tom bude dožívat.

Výhody – to nejdůležitější, ať tomu říkáme jakkoliv, ať je to kvalitní bydlení budoucnosti nebo pasivní dům, jsou zejména kvalitní parametry vnitřního klimatu. My si málo uvědomujeme, v jak nekvalitním prostředí vlastně fungujeme. Čtyřčlenná rodina dnes vyprodukuje za 24 hodin až 10 kg vody, což je běžný kýbl. Při 60% vlhkosti startují plísně a některé ty zmutované dnes s námi dneska bydlí dokonce už i při nižší vlhkosti. Problém tedy spatřuji především v zabudované vlhkosti a dále v koncentraci CO2, který doprovází další znečištění, jako jsou odéry a výpary z textilu v bytě, nábytku, z podlahových krytin, ale v neposlední řadě je znám odér z biologických bytostí. Kromě toho jsou to pyly, alergeny, prašnost vnitřního prostředí. V neposlední řadě i roztoči, čili to kvalitní vnitřní prostředí to je to, co by mělo jít ruku v ruce samozřejmě s tím, co je sekundární a určitě pozitivní efekt a to zbavování se energetické závislosti na nespolehlivých zemích a potažmo snižování energetické náročnosti našich obydlí, pokud možno až do roviny ostrovních systémů.

Základní nevýhody - berme to tak, že je to obrovská výzva, my jsme vlastně u zrodu nového oboru stavebnictví, což je fantastické, kterým generacím se toto podaří? S tím souvisí ta menší zkušenost, poučenost a kompetence k navrhování, korektní realizaci a v neposlední řadě i v provozu a údržbě. Poněvadž zde nesmírně důležitý segment, je právě uživatelské chování. To je ta hlavní nevýhoda.
A když jsme na půdě střední školy, tak bychom měli udělat všechno pro to, abychom studenty vybavili vědomostmi do tohoto konkurenčního prostředí, v kterém se budou brzy pohybovat.

Takže je zapotřebí pracovat s celkovým konceptem stavby a to ze všech možných pohledů.

Určitě by tam měl být vždy kontextuální čili holistický přístup. Pro projektanta potažmo architekta to znamená, pokud sám nemá ty potřebné zkušenosti a kompetence, aby již od té první skici měl ve svém týmu odborníka přes energetickou náročnost budov nebo odborníka specialistu na stavební fyziku. Je známo, že pokud zkazím první skicu, pokazím celý koncept, který žádnými ekonomicky přiměřenými opatřeními v dalších stupních projektové dokumentace nejsem schopen napravit. Co potřebujeme ještě víc, je přenést tuto myšlenku do měřítka větších celků, poněvadž jedna stavba nám energetickou bilanci státu příliš neovlivní. Kam bychom měli napřít těžiště svého zájmu jsou zejména rekonstrukce. Tam bychom měli masivně snižovat energetickou náročnost.

Zmínil jste tu pojem rekonstrukce. Co si myslíte např. o dodatečném zateplování objektů, kde uvedené celkové koncepční řešení není dotaženo až do konce. Zároveň uživatelé staveb, o nichž jste jste zmiňoval, jsou zvyklí fungovat určitým způsobem, např. nejsou zvyklí větrat. Původní okna netěsnila, u nových je infiltrace v podstatě nulová. Jak se k tomuto stavíte ?

V podstatě jste si sám odpověděl, moc prostoru tady nemám, vždycky by to měl být ten komplexní přístup. Jakmile zlepším parametry obálky stavby na vyšší energetický standard, včetně výměny oken, správně tedy za těsná, tak samozřejmě zhorším parametry vnitřního prostředí. Abych omezil tepelné ztráty, tak bych měl v zimě větrat jen krátce a nárazově, což ale v nočním období u pobytových a obytných místností moc nejde. Nebudeme každou hodinu vstávat kvůli tomu, abychom vyvětrali. Tím se nám zhoršují rizikové parametry, které jsem uváděl v první části otázky. Samozřejmě pokud nemáme celý objem investičních prostředků k provedení komplexní rekonstrukce, tak bychom měli postupovat koncepčně v tom smyslu, že ta prvotní investice by neměla znemožnit nebo vážně narušit parametry těch dalších zásahů a kroků. Příklad : v okamžiku, kdy nejdřív zateplím a pak teprve v další etapě vyměňuji okna, tak si protiřečím. Tím snižuji kvalitu objektu. Měl bych tedy jít cestou – nejdřív výměna oken a třeba za čas i zateplit. To je schůdné. Nelze však ani opomíjet parametry vnitřního prostředí.

Snažíme se žákům sdělovat aktuální informace a požadavky z oblasti tepelné techniky a energetické náročnosti budov. Jaký odhadujete vývoj těchto požadavků. V posledních letech došlo k výrazným změnám.

To je pravda. Vývoj v Evropě k tomu dneska směřuje. Pevně věřím, že se Německo dopracuje k nejmodernější energetice, akorát ono to dneska ještě není vidět, samozřejmě s tou energií mají jistý problémy, nicméně třeba přehodnocují ten konverzní faktor přeměny u primárních energií elektriky. V okamžiku, kdy přechází na obnovitelné zdroje, už neberou tu elektrickou energii jako zlo, vyrobenou z neobnovitelných zdrojů a zatím co u nás v rámci vyhlášky ten faktor je číslo 3, tak u nich už přechází v číslo 2. Jinými slovy, vnímání elektrické energie jako nutného zla je ve větším pozitivu než u nás. To je jeden z těch aspektů. Určitě se budeme obracet z toho celého segmentu technických dovedností nebo co ta stavba umí od jenom prostého pohledu na energetické úspory, kde skutečně u těch prvních objektů to mnohdy byly i kroky nepřátelské k životnímu prostředí, prostě za každou cenu jsme snižovali energetickou náročnost k širšímu pohledu. A to jsou ty metody hodnocení stavby v celoživotním cyklu s ohledem vlivu na životní prostředí. Jinými slovy – budeme se více orientovat na obnovitelné zdroje a sledovat do jaké míry, jak ta realizace nebo ten provoz může ovlivnit sousedící životní prostředí.

Myslíte si, že návrh nízkoenergetických a pasivních domů se u nás stane standardem?

Požadavek na nízkoenergetické stavby je teplý kožíšek, v určité míře dosažená těsnost plus nějaká forma řízeného větrání. Záměrně říkám nějaká forma řízeného větrání, protože ta je v českých právních předpisech už cca 10 let. To, že na to projektanti, realizátoři staveb, stavební úřady a stavebníci kašlou, je jen odrazem našeho naturelu a našeho standardního švejkování. To asi máme v obrazu tohoto národa. Myslím si, že cesta přes zdůrazňování kvalit vnitřního prostředí snáze objasní a vysvětlí tuto problematiku. Mimochodem... evropská směrnice ke zvyšování energetické efektivity budov je implementována do národních ekonomik každá po svém a Slovensko jde v tomto mnohem dál. Tam například v kategorii vyhlášková definice v kategorii typologického druhu bytové domy, mají požadovanou měrnou potřebu tepla od 1.1.2016 12,5 KWh/m2 za rok. Takže vidíme, že jsou dál, než definice německého standartu pasivního domu, kde je známých 15 KWh/m2 za rok. Samozřejmě na Slovensku si kladou otázky, jestli to není hujerismus a zdali to jsou schopni naplnit. Já to vnímám jinak. Oni to zřejmě nenaplní, ale o výkonu jakéhokoliv oboru nerozhoduje špička, vždycky rozhoduje průměr. Oni tím, že nasadili smělejší očekávání a vize, rychleji posunou tento průměr dál než u nás, kde jsme zůstali na takové plichtě, jak známo mezi nízkoenergetickými a pasivními domy.

Na naší škole seznamujeme žáky s koncepcí návrhu pasivních a nízkoenergetických domů. Myslíte si, že informovanost odborníků z praxe, potažmo žáků středních vysokých škol je z hlediska koncepce projektování pasivních domů dostatečná? Pokud ne, jakým způsobem by se to dalo změnit?

.......není dostatečná. Sám mám za sebou 10 let profesionální činnosti v této oblasti v rámci lektorování, přednášek pro veřejnost, učení na několika školách atd., od veřejnosti snad ani odborné znalosti očekávat nemůžeme. Vždycky zde budou ti, kteří si informace rádi sami dohledají, budou napřed a pak budou ti, kteří budou brzdit a nebudou schopni se tomuto systému ani podřídit.
S daným problémem by měli být seznámeni již děti v mateřských školkách. My však v současné době nejsme schopni dostat tyto informace ani do mateřských škol, ale ani ne do základních škol. A to je velká slabina. Protože k vám na střední školu by již měli přicházet připravení lidé, kterým nebudete vysvětlovat základní aspekty ochrany životního prostředí. Měla by to být už nástavba specializovaných předmětů jako je stavební fyzika, konstrukční cvičení atd. A na té vysoké škole by se měli naučit s tím tvůrčím způsobem pracovat, tu matrici, kterou vy vytvoříte na střední škole by měli umět doplňovat kvalitními informacemi.

Od návrhu domu v pasivním standardu investoři velmi často ustupují a to zejména z obavy velkých počátečních nákladů na stavbu a technologií s tím souvisejících. Mohl byste nám objasnit, jak to je se vstupními a provozními náklady takovéto stavby?

To je mýtus, protože zejména velké pasivní veřejné stavby nemusí být dražší než běžná výstavba. Už se vůbec nechci zamýšlet jaká je kvalita tak zvané běžné výstavby, poněvadž ta v širokém spektru nesplňuje požadavky právních předpisů. To jsou ty všechny nesmyslně prosklené baráky. Já jsem pevně přesvědčen, že tyto domy, které se musí i v zimním období na letní fasádě chladit, tak budou během 15 - 20 let neprovozovatelné. Budou to torza, které bude třeba odstranit.
Zpátky k Vaší otázce – pokud je stavba optimalizovaná od samého začátku, od té první skici, o které jsem mluvil a jste obklopen týmem odborníků, kteří táhnou za jeden provaz, tak nemůže být a my víme, že nebude dražší. Pasivní bytový dům v Modřicích, školský areál ve Slivenci, developersky stavěný dům ve Strašnicích. Všude tam se prokázalo, že tam nejsou žádné více náklady. U rodinných domů, poněvadž tam to máme samozřejmě zahuštěné na malém objemu je to trošku jinak.
Takže my to, že investujeme do jednotně řízeného větrání a do rozvodu řízeného větrání, tak to kompenzujeme tím, že tam nebude drahé zařízení na výtop toho objektu atd. Čili lze všude uvažovat, pokud je ten optimalizovaný přístup s tím, že to budou naprosto běžné hodnoty i rozpočtářských ukazatelů.

U nás na škole vyučujeme již přes 10 let projektování v BIM technologiích a to ve všech zaměření. Na výuku této technologie klademe velký důraz. Vyučující se účastní pravidelných školení, aby měli o dané technologii vždy ty nejaktuálnější informace. Používáte ve svém ateliéru software typu BIM (informační model budovy).

Nepoužívám, vím, jsem rád, že kladete tuto otázku. V tom je jednoznačně velká budoucnost. Víme, že už běžné veřejné zakázky od určitých investičních nákladů, ve Velké Británii ani nelze jinak zpracovat než v systému BIM.
Co se týká mě, tak starého psa novým kouskům nenaučíte, asi už na to nepřejdu, ale nicméně, hodně jsem si o tom nastudoval, byl jsem na seminářích jakmile to tady začalo, však rozšířeno to zatím moc není, desítky projektových ateliérů, které to dneska používají. Samozřejmě vstupní investiční náklady na tento software jsou relativně vysoké, ale tudy cesta jednoznačně vede.
Ono v okamžiku, kdy skutečně to začneme používat nejenom jako sdílení informací mezi profesionály, ale i sdílení informací mezi stavebníkem, jako architekti se prostě dostaneme do situace, kdy zaprvé nám to dá tu zpětnou vazbu. Např. když zadáte nesmyslné vstupy, tak vám program odpoví červenými vykřičníky, když to přeženu, řekne Vám, na to se ho neptejte, tohle byste měl vědět, míněno, otočím objekt o 180 ° a on mi ukáže, že tam musím dát 80 cm izolace abych to kompenzoval. Úplně stejným způsobem tady bude fungovat výměna informací mezi stavebníkem a architektem.
Ale vím – to je budoucnost. Pokud už není přítomností v některých zemích, jako že je.

Novinky - co je nového?

Maturitní ples

Srdečně Vás zveme na 84. maturitní ples, který se uskuteční dne 28.3.2019 od 19 hodin ve velkém sále Paláce Lucerna.

Exkurze: PERI

Firma PERI, založená v roce 1969, je jedním z největších výrobců bednění a lešení na světě. My jsme si mohli prohlédnout její republikovou centrálu v Jesenici u Prahy.

Mezinárodní projekt

Ve školním roce 2018/2019 se 14 žáků napříč ročníky zapojilo do mezinárodního projektu jehož cílem má být navržení rodinného domu, splňujícího ECO kritéria.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Uzavření školního roku 2017/2018
7:30 Zahájení školního roku 2018/2019
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2017/2018
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
FOR ARCH 2018 - celá škola
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 26. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří II. - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2018
Schola Pragensis 2018
17:00 Den otevřených dveří III.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří V.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
19:00 Maturitní ples školy (č. 84) v Lucerně
Ředitelské volno
37. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL
Písemná maturitní práce z ANJ
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2019
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.B, 4.C, 4.D
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z STK, OCP tříd 4.B, 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.D
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.D
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno třídy 4.B
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Ústní maturitní zkouška třídy 4.B
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 28. června 2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2018/2019
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Zahájení školního roku 2019/2020