Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí zde a v kanceláři školy. Podané žádosti jsou vyřizovány do 30 dnů.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

Oficiální název

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 000-638358

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4, byla zřízena ke dni 1.1.1994 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.: 21618/93-26 ze dne 30.8.1993.
Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34008/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.
Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17.2.2011 a nabyla účinnosti dnem 1.4.2011.

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy
 • Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Etická linka – whistleblowing – ochrana oznamovatelů
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách.

ři vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a zde

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu kanceláře školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.
 • Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
 • škola nemá licenční smlouvy

Kontaktní poštovní adresa

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Praha 4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
Kancelář školy, kancelář č. 140 (1. patro)
Družstevní ochoz 1659/3 Praha 4

Úřední hodiny

v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin

Telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla
Pedagogický sbor
Nepedagogičtí pracovníci

Adresa internetové stránky

Webové stránky: http://www.spsgocar.cz

Adresa podatelny

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Praha 4
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD.

Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: sekretariat@spsgocar.cz

Datová schránka

dczz53f

Bankovní spojení

Hlavní účet školy: 2741160/0300
Účet pro doplňkovou činnost: 2741494/0300
Účet školní jídelny: 298445116/0300

IČO, DIČ

49624059, CZ49624059