Dokumenty školy


 • Školní řád – Školní řád Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára je vydáván na základě zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky o středním vzdělávání č. 13/2005 Sb., zákoníku práce a platných směrnic MŠMT a v souladu s Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a dalšími právními předpisy ČR. Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání žáků a vymezit jejich práva a povinnosti. Školní řád je platný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.
 • Výroční zpráva o činnosti školy – Dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., škola zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje na přístupném místě ve škole.
 • Preventivní program – Preventivní program je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
 • Inspekční zpráva 2022 – Předmětem inspekční činnosti, kterou provedl Pražský inspektorát České školní inspekce v období od 15.3.2022 do 18.3.2022, bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou.
 • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze – Žadatel o podporu je osoba, která splňuje kritéria daná usnesením ZHMP v rámci navržených opatření. Oprávněný žadatel vyplněnou žádost předá v kanceláři školy nejpozději do 31.10.2023.
 • Provozní řád v učebnách ICT – Dokument obsahuje, kromě provozního řádu v učebnách ICT, také provozní řád pro bezdrátovou síť a internet a pokyny pro přenos dat.
 • Pokyny pro tisk – Pokyny pro tisk na školních tiskárnách.
 • Záznam o úrazu žáka – dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb.
 • Záznam o úrazu zaměstnance – dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

Vzory žádostí


 • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – oprávněný žadatel vyplněnou žádost předá v kanceláři školy nejpozději do 31.10.2022.
 • Žádost o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – oprávněný žadatel vyplněnou žádost předá v kanceláři školy nejpozději do 31.10.2022.
 • Žádost o přestup z jiné školy – žádost podává žadatel, který je dosud žákem jiné školy (!) a chce se stát žákem naší školy ve stejném ročníku a oboru vzdělání; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.
 • Žádost o opakování ročníku – žádost podává žák, který na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů (žák, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky zpravidla v měsíci srpnu), případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován.
 • Žádost o opakování ročníku a změnu ŠVP v rámci oboru – žádost podává žák, který má zájem opakovat ročník (např. pro neprospěch) v jiném školním vzdělávacím programu v rámci oboru vzdělávání 36-47-M/01 Stavebnictví; podmínkou pro povolení změny ŠVP je úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů profilujícího vzdělávacího okruhu.
 • Žádost o změnu ŠVP v rámci oboru – žádost podává žák, který má zájem o změnu školního vzdělávacího programu v rámci oboru vzdělávání 36-47-M/01 Stavebnictví; podmínkou pro povolení změny ŠVP je úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů profilujícího vzdělávacího okruhu.
 • Žádost o uvolnění z tělesné výchovy – žádost podává žák, který má být ze zdravotních důvodů (na základě doporučení lékaře) uvolněn z výuky tělesné výchovy; žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok.
 • Žádost o přestup z jiné školy a opakování ročníku – žádost podává žadatel, který je dosud žákem jiné školy (!) a chce na naší škole opakovat ročník ve stejném oboru vzdělání; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.
 • Žádost o přestup z jiné školy a změnu oboru vzdělání – žádost podává žadatel, který je dosud žákem jiné školy (!) a chce se stát žákem naší školy v jiném oboru vzdělání, ale stejném ročníku; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.
 • Žádost o přestup z jiné školy, změnu oboru vzdělání a opakování ročníku – žádost podává žadatel, který je dosud žákem jiné školy (!) a chce na naší škole opakovat ročník v jiném oboru vzdělání; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.
 • Žádost o přerušení vzdělávání – žádost podává žák, který chce přerušit vzdělávání (např. ze zdravotních důvodů, těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené, studia v zahraničí atp.); vzdělávání lze přerušit maximálně na dva roky, žák se pak vrací do toho ročníku a oboru, ve kterém přerušil. Dřívější návrat než za 2 roky je možný.
 • Žádost o uvolnění z vyučování – žádost podává žák, který žádá o uvolnění z vyučování na více než 5 dnů, např. z důvodu rodinné rekreace atp. (do 5 dnů může uvolnit třídní učitel na základě písemného sdělení v omluvném listě žáka).
 • Sdělení o zanechání vzdělávání – sdělení podává žák v případě, kdy zanechává vzdělávání (neprospěje-li na konci roku, není nutné, nicméně je vhodné); žákem školy přestává být dnem následujícím po doručení sdělení, případně pozdějším dnem uvedeným ve sdělení.