Výchovné poradenství

Funkce výchovného poradce je zřízena na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. Hlavním úkolem výchovného poradce je podpora žáků a rodičů při řešení výukových a výchovných problémů a při volbě dalšího studia a povolání. Výchovný poradce úzce kooperuje s rodiči, školním metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy. Zvláštní pozornost věnuje výchovný poradce žákům, jimž rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, dále žákům talentovaným a se změněnou pracovní schopností. Výchovný poradce metodicky spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, dále s lékaři, klinickými psychology a dalšími odborníky či institucemi.

Pracovní náplň výchovné poradkyně

 • péče o žáky s výukovými a výchovnými problémy (nastavení vhodných metod učení);
 • koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (vedení dokumentace, předávání důležitých informací týkajících se vzdělávacích metod pro žáky s SPU ostatním pedagogům,..);
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou;
 • spolupráce s metodičkou prevence při řešení výchovných a vzdělávacích problémů (absence, záškoláctví, šikana, vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, atd.);
 • spolupráce s kariérovou poradkyní při rozhodování žáků o dalším vzdělávání;
 • zprostředkování informací o VŠ, VOŠ a nástavbovém studiu, pomoc s podáváním přihlášek;
 • spolupráce s ostatními pedagogy.

Pracovní náplň metodika prevence

 • péče o žáky s výchovnými problémy (vedení IVyP, konzultace);
 • koordinace při přípravě a realizaci programů primární prevence;
 • koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s výchovnými problémy vyplývajícími z rizikového chování (zvýšená absence, záškoláctví, šikana, vztahy ve třídě, vztahy mezi žáky a učiteli apod.);
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rizikového chování;
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou;
 • spolupráce s výchovnou poradkyní při řešení výchovných problémů;
 • koordinace při přípravě a realizaci programů primární prevence;
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
 • Je důležité si uvědomit, že obtíže žáka ve vzdělávání bývají většinou způsobené nevhodným stylem učení se a domácí přípravy. Vhodné metody je možné konzultovat s výchovnou poradkyní.
 • Zákonný zástupce žáka , který měl na základní škole doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, může toto doporučení předat výchovné poradkyni. Dle tohoto doporučení bude vypracován Plán pedagogické podpory (PLPP).
 • Pro žáky s lehkými poruchami učení je PLPP zpravidla postačující a žákovi je pak školou přiznán 1. stupeň podpůrných opatření. PLPP musí obsahovat podpis zákonného zástupce.
 • V případě, že se jedná o středně těžké nebo těžké poruchy učení, podpůrná opatření stupně 1 nestačí. Žák je odeslán do pedagogicko-psychologické poradny, která může vystavit doporučení s podpůrnými opatřeními stupně 2.
 • Zákonní zástupci žáků/zletilí žáci, kterým byl stanovený 1. stupeň podpůrných opatření a PLPP, konzultují s výchovnou poradkyní návštěvu pedagogicko-psychologické poradny.
 • Žáci, kterým byla poradnou doporučena podpůrná opatření stupně 2, se objednají na kontrolní vyšetření do poradny. Toto vyšetření je důležité k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky.
 • Kontrolní vyšetření pro doporučení k maturitní zkoušce musí proběhnout nejpozději v září následujícího školního roku.
 • Žáci, kteří jsou klienty naší školní poradny, se objednávat nemusí. Termín jim sdělí výchovná poradkyně.
 • Nárok na úpravu podmínek u maturitní zkoušky mají jen žáci s podpůrnými opatřeními stupně 2, kteří jsou od 1. ročníku evidováni v dokumentaci školy na specifické poruchy učení.
 • O úpravu podmínek u maturitní zkoušky je potřeba žádat. Žádost se odevzdává spolu s přihláškou k maturitě.
 • Jak zvládnout maturitní ročník
 • Časopis KamPoMaturitě